2.9. Számonkérés a 2. fejezetből

2.9.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!

 1. Prokarióták

 2. Eukarióták

 3. Sejtkapcsoló sruktúrák

 4. Szomatikus sejtek

 5. Gaméták

 6. Diploid

 7. Haploid

 8. Mitózis

 9. Meiózis

 10. Sejtciklus fázisai

 11. Sejtmembrán

 12. Glikokalix

 13. Membránlipidek

 14. Liposzóma

 15. Membránproteinek

 16. Passzív diffúzió

 17. Aktív transzport

 18. Uniport

 19. Szimport

 20. Antiport

 21. Intracelluláris kompartmentalizáció

 22. Vezikuláris transzport

 23. Exocitózis

 24. Endocitózis

 25. Fagocitózis

 26. Fagoszóma

 27. Primer lizoszóma

 28. Szekunder lizoszóma

 29. Reziduális test

 30. Transzcitózis

 31. Membránkörforgás

 32. Durva felszínű endoplazmatikus retikulum

 33. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum

 34. Golgi-apparátus

 35. Citoszkeleton

 36. Mikrotubulus

 37. Kinezin

 38. Dinein

 39. Centriólum

 40. Csilló

 41. Aktin

 42. Miozin

 43. Intermedier filamentum

 44. Magmembrán

 45. Magpórus

 46. Nukleocitoplazmatikus transzport

 47. Kromatin

 48. Heterokromatin

 49. Eukromatin

 50. DNS

 51. RNS

 52. Nucleolus

 53. Mitokondrium

  MEGOLDÁSOK

   1. A sejtes szerveződés egyik formája, nincs valódi sejtmagjuk, a maganyag diffúzan helyezkedik el a citoplazmában, genomja egyetlen cirkuláris DNS molekula. Nincs citoplazmatikus membránrendszerük, nincsenek sejtorganellumaik, nincs citoszkeletonjuk.

   2. Valódi sejtmaggal rendelkeznek, a maganyag elhatárolódik a citoplazmától, így az RNS és a fehérje szintézis folyamata már térben és időben is elkülönül. Van citoplazmatikus membránrendszerük, sejtorganellumaik, citoszkeletonjuk is.

   3. Ahhoz, hogy a sejtek tartós kapcsolatokat és együttműködést tudjanak kialakítani sejtkapcsoló struktúrákra van szükség. Például gap junction (elektromos szinapszis vagy réskapcsolat), tight junction (zonula occludens), övdezmoszóma (zonula adherens), foltdezmoszóma (macula adherens), hemidezmoszóma.

   4. Testi sejtek, melyek mitótikusan osztódnak, diploidok.

   5. Ivarsejtek, meiótikus osztódással jönnek létre, haploidok.

   6. A sejt a fajra jellemző kromoszómakészlettel rendelkezik (szomatikus sejtek).

   7. A sejt a fajra jellemző kromoszómakészlet felével rendelkezik (ivarsejtek).

   8. Számtartó sejtosztódás, melynek során két diploid utódsejt jön létre.

   9. Számfelező sejtosztódás, melynek során négy haploid utódsejt jön létre.

   10. A sejt élete során osztódási és nyugalmi szakaszok ciklusosan váltakoznak. Az osztódások közti interfázisban a sejt felkészül az osztódásra. Felhalmozódnak a replikációs enzimek (G1), megkettőződik a genom (S), a sejt folyadékot vesz fel, növekszik a térfogata (G2), majd bekövetkezik a sejt osztódása (M). A folyamat szigorú szabályozás alatt áll.

   11. Egyidejűleg elhatárolja, és összeköti a sejtet a környezetével. kb. 8-10nm vastag lipid kettős réteg (hidrofil feji és hidrofób farki régió), melyben mozaikszerűen fehérjék (integráns és perifériás) helyezkednek el.

   12. Az állati sejtek plazmamembránjának külső felszínén lévő szénhidrát réteg. A cukormolekulák a fehérjékhez (glikoprotein) és a lipidekhez (glikolipid) is kapcsolódhatnak.

   13. Lehetnek foszfolipidek, glikolipidek és ide tartozik a koleszterin is. A koleszterin szteránvázas vegyület, kis mennyiségben esszenciális a sejtek számára. Merevíti a membránt, növeli a membrán rigiditását, ezáltal csökkenti annak átjárhatóságát.

   14. Ha a lipid kettős réteg bezáródik. Két vizes közeget határol el.

   15. Ionpumpák, csatornafehérjék, receptorproteinek, enzimek és struktúrfehérjék, melyek biztosítják az ionok mozgását, aktív transzportját, kötőhelyeket biztosítanak különböző ligandok számára és fenntartják a membrán szerkezetét, stabilitását.

   16. A membrán két oldala között koncentráció grádiens mentén mozognak a részecskék, a folyamat energiát nem igényel.

   17. Az anyagok mozgása koncentráció grádiens ellenében (kisebb koncentrációtól a nagyobb koncentráció felé) történik, a transzporthoz energia (ATP) szükséges.

   18. Másodlagos aktív transzport egy típusa, mely során egy molekula szállítódik egy irányba a membránon keresztül.

   19. Másodlagos aktív transzport egy típusa, mely során két molekula szállítódik egy irányba a membránon keresztül.

   20. Másodlagos aktív transzport egy típusa, mely során két molekula szállítódik ellentétes irányba a membránon keresztül.

   21. A sejten belül különböző kompartmentek, sejtorganellumok alakulnak ki, melynek révén a különböző anyagok helye, mennyisége meghatározottá válik, az anyagok irányított transzporttal jutnak el a felhasználási helyükre, irányított exo- és endocitózis valósulhat meg.

   22. A különböző anyagok vezikulákba csomagolva szállítódnak. Ez biztosítja a kapcsolatot az egyes organellumok között, illetve az organellumok és a sejtmembrán között.

   23. A vezikulákban szállított exportra szánt anyagok kiürülnek az extracelluláris térbe (kijutnak a sejtből).

   24. Különböző anyagok irányítottan, vezikulákba csomagolva jutnak be a sejtbe.

   25. Emésztésre szánt nagy részecskék (baktériumok, sejttörmelék, elhalt sejtek) bekebelezése. Fagocitózisra specializálódott sejtek a makrofágok.

   26. Bekebelezett részecskét tartalmazó vezikula.

   27. Savas pH-n működő hidrolitikus enzimeket, emésztőenzimeket tartalmaz.

   28. Fagoszóma és primer lizoszóma összeolvadásával jön létre, ebben megy végbe az emésztés.

   29. A meg nem emésztett anyagok hosszú időn át megmaradnak a citoplazmában reziduális test formájában.

   30. A szállítandó anyag a sejt egyik pólusán bekebeleződik, vezikulába csomagolva szállítódik a sejt másik pólusára, ahol kijut a sejtből.

   31. Az exo- és endocitózis folyamata szigorúan kapcsolt, ez biztosítja, hogy a membrán felszíne mindig állandó marad és folyamatosan megújul.

   32. Membránnal határolt üregrendszer, tubuláris elemekből épül fel. A szekretoros és membránfehérjék szintézise a DER kötött riboszómáin megy végbe.

   33. Membránnal határolt üregrendszer, tubuláris elemekből épül fel. Felszínén nincsenek riboszómák, fontos szerepet játszik a lipidek, zsírsavak és szteroidok szintézisében.

   34. Ciszternákból (lapos zsákszerű képződmények) és vezikulákból álló membránrendszer, ahol a fehérjék végső módosítása (glikoziláció, diszulfidhidak kialakulása) és szortírozása történik.

   35. Fehérjék polimerjeiből felépülő citoplazmatikus hálózatok öszessége. Részt vesz a sejt szilárdításában, a sejten belüli anyagtranszportban, a sejt mozgásában és alakjának meghatározásában. 3 fő filamentum típus alkotja: mikrotubulusok, mikrofilamentumok és intermedier filamentumok.

   36. 24-25 nm átmérőjű, tubulin heterodimerekből polimerizációval felépülő citoszkeletális filamentum. Fontos szerepet játszanak a vezikulák irányított transzportjában és a sejt alakjának megőrzésében.

   37. ATPáz aktivitással rendelkező motorfehérje, az anterográd transzportot (sejtközpontból a periféria felé) segíti.

   38. ATPáz aktivitással rendelkező motorfehérje, a retrográd transzportot (perifériáról a sejtközpont felé) segíti.

   39. Mikrotubulusokból felépülő hengeres struktúra (a mikrotubulusok hármasával „összenőve” 9 csoportot alkotnak). A mikrotubulusok képződéséhez biztosít nukleációs helyet (mikrotubulus organizáló központ), valamint irányítja a sejtosztódást.

   40. Jellegzetes csapkodó mozgást mutató sejtnyúlvány (cilium), mikrotubulusokból épül fel (9x2 duplett + 2 szinglett mikrotubulus). Mozgásával elősegíthet sejtmozgást vagy a környező folyadék mozgását.

   41. 7-9 nm átmérőjű mikrofilmentum. Gyakran képez a sejtmembrán alatt sűrű szövedéket, merevíti a mikrobolyhok tengelyét, szabályozza az idegsejtek axonnövekedését, fontosak a sejtek mozgásában és migrációjában.

   42. Az aktin motorfehérjéje, ATPáz aktivitással rendelkezik. Az aktinnal együtt alkotják az izom működési egységét (sarcomer), biztosítják az izom kontrakcióját és relaxációját.

   43. Kb. 10 nm átmérőjű citoszkeletális elem, a mozgásban csak passzív szerepet tölt be, szilárdítja a szöveteket, rugalmasságot ad. Például neurofilamentum, keratin.

   44. A sejtmagot (nucleus) körülvevő kettős membrán. A belső membrán közvetlenül kapcsolódik a kromatin széli rétegéhez, a külső membrán pedig a durva felszínű endoplazmatikus retikulumhoz. A két membrán között a perinukleáris tér van.

   45. A kettős magmembrán a sejtmag pórusainál látszólag összeolvad, vékony hártya (diaphragma) borítja. Ezen keresztül zajlik a sejtmag és a citoplazma közti transzport. Speciális membránfehérjékből (nukleoporin fehérjék) áll, szabályos csatornaként működik.

   46. Ennek révén a sejtmagban képződő érett mRNS a magpórusokon keresztül szállítófehérjék segítségével jut ki a citoplazmába, ahol végbemehet róla a fehérjeszintézis.

   47. Nem osztódó sejtekben a DNS kromatin formájában van jelen. A kromatin nem más, mint hiszton és nem hiszton fehérjékkel bonyolult kapcsolatot alkotó DNS, mely több szinten szerveződik.

   48. Erőteljesen kondenzált (csomagolt) és transzkripcionálisan inaktív DNS-t tartalmaz, vagyis nem történik róla mRNS szintézis.

   49. Kevésbé csomagolt (dekondenzált) és transzkripcionálisan aktív DNS-t tartalmaz, melyről mRNS szintetizálódik.

   50. Dezoxiribonukleinsav, 3’-5’ foszfodiészter kötéssel kapcsolódó nukleotidokból épül fel, a két polinukleotid lánc kettős hélix szerkezetet alakít ki. A nukleotidok 3 komponensből állnak: bázisok (purin: adenin, guanin és pirimidin: citozin, timin), cukor (dezoxi-ribóz) és foszforsav.

   51. Ribonukleinsav, mely nukleotid egységekből épül fel. A nukleotidok 3 komponensből állnak: bázisok (purin: adenin, guanin és pirimidin: citozin, uracil), cukor (ribóz) és foszforsav. Típusai: mRNS (messenger, hírvivő), tRNS (transzfer), rRNS (riboszomális).

   52. Sejtmagvacska, a sejtmagban található, feladata a rRNS szintézise, mely a fehérjeszintézishez nélkülözhetetlen riboszómák építőeleme. Részei: alapállomány (pars amorpha), filamentózus rész (nucleonema), szemcsék (granulumok).

   53. Kettős membránnal határolt sejtorganellum, ATP szintézisre specializálódott, mely a sejt különböző folyamataihoz biztosít energiát. A külső membrán sima, a belső sok helyen begyűrődik a mitokondrium belsejébe (krriszták vagy tubulusok). Változatos alakúak, számuk a sejt energiaigényének megfelelően alakul. Szemiautonóm (félig önálló) organellum: saját génexpressziós rendszerel rendelkezik, de rá van utalva a sejt génexpressziós rendszerére.

   2.9.2. Tesztek

   I. Prokarióták, eukarióták, sejtoztódás, sejtciklus, biológiai membránok

   1. Mi nem igaz az eukariótákra?

    A) valódi sejtmaggal rendelkeznek

    B) RNS és fehérje szintézis térben és időben együtt megy végbe

    C) vannak intracelluláris kompartmentjeik

   2. Melyik jelátviteli típusra igaz: a jeltermelő és a célsejt ugyanaz.

    A) parakrin

    B) autokrin

    C) endokrin

   3. Mi igaz a gamétákra?

    A) diploidok, mitótikus osztódással alakulnak ki

    B) haploidok, mitótikus osztódással jönnek létre

    C) haploidok, meiótikus osztódással alakulnak ki

   4. A mitotikus osztódásra nem igaz, hogy

    A) két diploid utódsejtet eredményez

    B) már az interfázis végén megkettőződnek a centriólumok

    C) a homológ kromoszómapárok a sejt egyenlítői síkjába rendeződnek

   5. Mi történik a sejtciklus G1 fázisában?

    A) a sejt folyadékfelvétellel növeli a térfogatát

    B) megkettőződik a genom

    C) replikációs enzimek halmozódnak fel a sejtben

   6. Mi történik a sejtciklus interfázisában?

    A) a sejt felkészül az osztódásra

    B) a sejt kettéosztódik

    C) a sejt pihen, nem csinál semmit

   7. Mi jellemzi a statikus sejtpopulációt?

    A) magas mitotikus aktivitás

    B) a sejtek nem osztódnak

    C) sérülés esetén fokozódik a mitotikus aktivitásuk

   8. A bőr felszínét borító hámsejtek melyik sejtpopulációhoz tartoznak?

    A) statikus

    B) stabil

    C) megújuló

   9. Mennyi energia keletkezik 1 molekula glükóz lebontásával aerob körülmények között?

    A) 2 ATP

    B) 32 ATP

    C) 36 ATP

   10. Mi igaz a plazmamembránra?

    A) a lipid monolayerbe beépülő integráns fehérjék teljesen átérik a membránt

    B) a lipidek és fehérjemolekulák szabadon mozoghatnak a membránban

    C) a hidrofil farki zsírsavláncok a bilayer belseje felé néznek

   11. Mi a glikoprotein?

    A) zsírsavakhoz kapcsolódó szénhidrátlánc

    B) fehérjékhez kapcsolódó szénhidrátlánc

    C) proteinekhez kapcsolódó glicerol

   12. Mi igaz a koleszterinre?

    A) olyan memránfehérje, mely befolyásolja a membrán átjárhatóságát

    B) a sejtek számára kis mennyiségben nélkülözhetetlen membránlipid

    C) fluiditást növelő szteránvázas vegyület

   MEGOLDÁSOK - I. Prokarióták, eukarióták, sejtoztódás, sejtciklus, biológiai membránok

   1. Mi nem igaz az eukariótákra?

    B) RNS és fehérje szintézis térben és időben együtt megy végbe

   2. Melyik nem dezmoszóma?

    C) zonula occludens

   3. Mi igaz a gamétákra?

    C) haploidok, meiótikus osztódással alakulnak ki

   4. A mitotikus osztódásra nem igaz, hogy

    C) a homológ kromoszómapárok a sejt egyenlítői síkjába rendeződnek

   5. Mi történik a sejtciklus G1 fázisában?

    C) replikációs enzimek halmozódnak fel a sejtben

   6. Mi történik a sejtciklus interfázisában?

    A) a sejt felkészül az osztódásra

   7. Mi jellemzi a statikus sejtpopulációt?

    B) a sejtek nem osztódnak

   8. A bőr felszínét borító hámsejtek melyik sejtpopulációhoz tartoznak?

    C) megújuló

   9. Mennyi energia keletkezik 1 molekula glükóz lebontásával aerob körülmények között?

    C) 36 ATP

   10. Mi igaz a plazmamembránra?

    B) a lipidek és fehérjemolekulák szabadon mozoghatnak a membránban

   11. Mi a glikoprotein?

    B) fehérjékhez kapcsolódó szénhidrátlánc

   12. Mi igaz a koleszterinre?

    B) a sejtek számára kis mennyiségben nélkülözhetetlen membránlipid

   II. Plazmamembrán, intracelluláris kompartmentalizáció, vezikuláris transzport, membránkörforgás

   1. Mi igaz a Na+-K+ pumpára?

    A) a két ion transzportja koncentráció grádiens mentén történik

    B) a sejtből 3 Na+ jut ki 2K+ ellenében ATP felhasználásával

    C) a sejtbe 3 Na+ jut be 2K+ ellenében ATP felhasználásával

   2. Mi történik szimport során?

    A) kétféle molekula szállítódik egy irányba a membránon keresztül

    B) kétféle molekula szállítódik ellentétes irányba a membránon keresztül

    C) egy molekula szállítódik egy irányba a membránon keresztül

   3. Mi igaz a membránon keresztüli transzportra?

    A) a membrán jól átjárható a gázok és a glükóz számára

    B) a sejtek csak aktív transzporttal képesek felvenni az ionokat, a zsíroldékony vitaminokat és az etanolt is

    C) a membrán jól átjárható a lipofil anyagok számára, azonban az ionokat, aminosavakat csak aktív transzporttal képesek felvenni a sejtek

   4. Mi nem tartozik a membránfehérjék közé?

    A) receptorfehérjék

    B) koleszterin

    C) ionpumpák

   5. Hogyan hívjuk a nagyobb részecskék bekebelezését?

    A) fagocitózis

    B) pinocitózis

    C) exocitózis

   6. Melyik sejttípus specializálódott fagocitózisra?

    A) vörösvérsejt

    B) makrofág

    C) fibrocita

   7. Melyik állítás igaz a primer lizoszómára?

    A) emésztőenzimek találhatók benne

    B) ebben megy végbe a fagocitált részecske emésztése

    C) ez a bekebelezett részecskét tartalmazó vezikula

   8. Mi a reziduális test?

    A) emésztésre váró részecskék

    B) emésztőenzimeket termelő test

    C) megemészthetetlen anyagok

   9. Mi történik, ha egy fehérje kiürül a sejtből?

    A) membránveszteség

    B) mindig valamilyen molekula endocitózisa követi

    C) legalább egy üres vezikula endocitózisa követi

   10. Mi igaz simafelszínű endoplazmatikus retikulumra?

    A) riboszómáin megy végbe a lipidek szintézise

    B) fontos a zsírsav- és szteroidszintézisben

    C) szekretoros és membránfehérjék szintézisében fontos

   11. Hova jut a megszintetizált fehérje az endoplazmatikus retikulumból?

    A) vezikulába csomagolva a sejtmembránhoz szállítódik, majd kiürül a sejtből

    B) Golgi-apparátus transz oldalára

    C) Golgi-apparátus cisz oldalára

   12. Mi a chaperone fehérjék feladata?

    A) ellenőrzik, hogy a fehérjék helyes térszerkezetet vesznek-e fel

    B) glikozilálják a megszintetizált polipeptidláncot

    C) szignálszekvenciával látják el az újonnan szintetizálódó fehérjéket

   13. Mi nem történik a Golgi-apparátusban?

    A) a fehérjék szortírozása

    B) O-kötésű glikoziláció

    C) N-kötésű glikoziláció

   14. Mi a szekunder lizoszóma feladata?

    A) a fagoszómához szállítja az emésztőenzimeket

    B) ebben megy végbe a bekebelezett részecske emésztése

    C) ebben szállítódik a fehérje az endoplazmatikus retikulumból a Golgiba

   15. Hol hagyja el a módosított fehérje a Golgi-apparátust?

    A) a Golgi transz oldalán

    B) a Golgi mediális részén

    C) a Golgi cisz oldalán

   MEGOLDÁSOK - II. Plazmamembrán, intracelluláris kompartmentalizáció, vezikuláris transzport, membránkörforgás

   1. Mi igaz a Na+-K+ pumpára?

    B) a sejtből 3 Na+ jut ki 2K+ ellenében ATP felhasználásával

   2. Mi történik szimport során?

    A) kétféle molekula szállítódik egy irányba a membránon keresztül

   3. Mi igaz a membránon keresztüli transzportra?

    C) a membrán jól átjárható a lipofil anyagok számára, azonban az ionokat, aminosavakat csak aktív transzporttal képesek felvenni a sejtek

   4. Mi nem tartozik a membránfehérjék közé?

    B) koleszterin

   5. Hogyan hívjuk a nagyobb részecskék bekebelezését?

    A) fagocitózis

   6. Melyik sejttípus specializálódott fagocitózisra?

    B) makrofág

   7. Melyik állítás igaz a primer lizoszómára?

    A) emésztőenzimek találhatók benne

   8. Mi a reziduális test?

    C) megemészthetetlen anyagok

   9. Mi történik, ha egy fehérje kiürül a sejtből?

    C) legalább egy üres vezikula endocitózisa követi

   10. Mi igaz simafelszínű endoplazmatikus retikulumra?

    B) fontos a zsírsav- és szteroidszintézisben

   11. Hova jut a megszintetizált fehérje az endoplazmatikus retikulumból?

    C) Golgi-apparátus cisz oldalára

   12. Mi a chaperone fehérjék feladata?

    A) ellenőrzik, hogy a fehérjék helyes térszerkezetet vesznek-e fel

   13. Mi nem történik a Golgi-apparátusban?

    C) N-kötésű glikoziláció

   14. Mi a szekunder lizoszóma feladata?

    B) ebben megy végbe a bekebelezett részecske emésztése

   15. Hol hagyja el a módosított fehérje a Golgi-apparátust?

    A) a Golgi transz oldalán

   III. Citoszkeleton

   1. Melyik citoszkeletális elem nem vesz részt aktívan a sejten belüli mozgásokban?

    A) mikrotubulus

    B) mikrofilamentum

    C) intermedier filamentum

   2. Mi igaz a mikrotubulusokra?

    A) dinamikusan instabilak

    B) 7-9 nm átmérővel rendelkeznek

    C) passzívan vesz részt a sejtmozgásokban

   3. Mi nem igaz a kinezinekre?

    A) aktinhoz kapcsolódnak

    B) motorfehérjék

    C) sejten belüli anyagtranszportot segítik

   4. Milyen speciális struktúra kialakításában vesznek részt a mikrotubulusok?

    A) mikrovillus

    B) csilló

    C) mikroboholy

   5. Melyik struktúrában lelhető fel a „9x3-as” mikrotubuláris szerkezet?

    A) csilló

    B) mikrovillus

    C) centriolum

   6. Mi történik, ha a csilló dinein karjai genetikusan hiányoznak?

    A) szabálytalan, kontrollálatlan csillómozgás

    B) csillómozgás hiánya

    C) csillómozgás fokozódása

   7. Melyik citoszkeletális elem merevíti a mikrobolyhok tengelyét?

    A) mikrotubulus

    B) aktin mikrofilamentum

    C) intermedier filamentum

   8. Mi harántcsíkolt izom müködési egysége?

    A) izomrost

    B) miofilamentum

    C) szarkomer

   9. Mi az intermedier filamentumok fő feladata?

    A) sejtmozgások nélkülözhetetlen eleme

    B) sejt alakjának meghatározása és fenntartása

    C) rugalmasságot ad a szövetnek

   10. Mi a keratin?

    A) mikrotubulus

    B) aktin mikrofilamentum

    C) intermedier filamentum

   MEGOLDÁSOK - III. Citoszkeleton

   1. Melyik citoszkeletális elem nem vesz részt aktívan a sejten belüli mozgásokban?

    C) intermedier filamentum

   2. Mi igaz a mikrotubulusokra?

    A) dinamikusan instabilak

   3. Mi nem igaz a kinezinekre?

    A) aktinhoz kapcsolódnak

   4. Milyen speciális struktúra kialakításában vesznek részt a mikrotubulusok?

    B) csilló

   5. Melyik struktúrában lelhető fel a „9x3-as” mikrotubuláris szerkezet?

    C) centriolum

   6. Mi történik, ha a csilló dinein karjai genetikusan hiányoznak?

    B) csillómozgás hiánya

   7. Melyik citoszkeletális elem merevíti a mikrobolyhok tengelyét?

    B) aktin mikrofilamentum

   8. Mekkora az átmérője az intermedier filamentumnak?

    A) 10 nm

   9. Mi az intermedier filamentumok fő feladata?

    C) rugalmasságot ad a szövetnek

   10. Mi a keratin?

    C) intermedier filamentum

   IV. Sejtmag és mitokondrium

   1. Melyik sejtorganellum nem rendelkezik kettős membránnal?

    A) sejtmag

    B) mitokondrium

    C) endoplazmatikus retikulum

   2. Mi nem igaz a nukleocitoplazmatikus transzportra?

    A) magpórusokon keresztül zajlik le

    B) transzkripciót követően a pre mRNS így jut ki a citoplazmába, hogy ott megérjen és fehérje képződjön róla

    C) a citoplazmában szintetizálódó magfehérjék a transzport révén a magba jutnak

   3. Mi igaz a heterokromatinra?

    A) transzkripcionálisan inaktív

    B) róla RNS szintetizálódik

    C) dekondenzált

   4. Mi a sejtmagvacska feladata?

    A) a sejtmag feladatainak szabályozása

    B) ATP szintézis

    C) rRNS szintézis

   5. Mi a mitokondrium elsődleges feladata?

    A) Ca-sókat tartalmazó granulumok tárolása

    B) ATP szintézis

   6. Melyik sejtben található több mitokondrium?

    A) szívizomsejtben

    B) bőr hámsejtben

   7. Mitől függ, hogy mennyi mitokondrium található egy sejtben?

    A) mekkora a sejt mérete

    B) milyen a sejt energiaigénye

    C) mekkora a sejt mitotikus aktivitása

   8. Melyik organellum szemiautonóm?

    A) sejtmag

    B) sejtmagvacska

    C) mitokondrium

   IV. MEGOLDÁSOK - Sejtmag és mitokondrium

   1. Melyik sejtorganellum nem rendelkezik kettős membránnal?

    C) endoplazmatikus retikulum

   2. Mi nem igaz a nukleocitoplazmatikus transzportra?

    B) transzkripciót követően a pre mRNS így jut ki a citoplazmába, hogy ott megérjen és fehérje képződjön róla

   3. Mi igaz a heterokromatinra?

    A) transzkripcionálisan inaktív

   4. Hány kromoszómája van az embernek?

    B) 23 pár

   5. Mi a sejtmagvacska feladata?

    C) rRNS szintézis

   6. Mi a mitokondrium elsődleges feladata?

    B) ATP szintézis

   7. Melyik sejtben található több mitokondrium?

    A) szívizomsejtben

   8. Mitől függ, hogy mennyi mitokondrium található egy sejtben?

    B) milyen a sejt energiaigénye

   9. Melyik organellum szemiautonóm?

    C) mitokondrium