3. fejezet - EMBRIOLÓGIA

Tartalom

3.1. Az egyedfejlődés szakaszai
3.2. Számonkérés a 3. fejezetből
3.2.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
3.2.2. Tesztek (egyszerű választás)

3.1. Az egyedfejlődés szakaszai

 1. Gametogenezis/ivarsejtképződés: Az ivarsejtek képződésének első lépése mindkét nemben mitótikus osztódások eredményeként lejátszódó sejtosztódás (proliferáció). A herében (testis) osztódó sejtek a spermatogóniumok, a petefészekben (ovarium) osztódók az oogóniumok. A proliferáció végén kialakul a spermatocita, illetve az oocita. Mindkét sejttípus növekedésen, majd érésen megy keresztül, amelynek végeredménye a hímivarsejt (spermium), illetve a petesejt (ovum) kialakulása.

 2. Fertilizáció/megtermékenyítés: A fertilizáció során a spermium bejut a petesejt citoplazmájába, és egy sor morfológiai, fizikokémiai és molekuláris folyamatot indít el. A két mag egyesülésével jön létre a diploid zigóta.

 3. Barázdálódás: A barázdálódás gyors, egymást követő mitótikus osztódások sorozata, amelynek során az embrió nem nő, így az osztódó sejtek (blasztomérák) egyre kisebbek lesznek (3/1. ábra). Bár a blasztula alakja nagymértékben függ a petesejtben lévő szikanyag mennyiségétől, a blasztula általában az egy sejtrétegű blasztodermából, illetve a blasztoderma által határolt üregből, a blasztocölből áll.

  3/1. ábra A barázdálódás menete.

  1: kétsejtes stádium, 2: négysejtes stádium, 3: morula (szedercsíra)

 4. Gasztruláció: A gasztruláció intenzív sejtvándorlással járó folyamat, melynek eredményeképp az embrió hossztengelye mentén megnyúlik és ezzel párhuzamosan kialakul a három csíralemez, az ektoderma, a mezoderma és az endoderma. A gasztrula legegyszerűbb esetben betüremkedéssel, invaginációval jön létre, aminek következtében kialakul egy dupla falú üreg, az archenteron. Az archenteron nyílása a blasztopórus. Azokban az állatokban, ahol a gasztrula nem invaginációval képződik, az üreg nyílása később jelenik meg. Az archenteron a későbbi tápcsatorna üregét alkotja. A blasztopórus sorsa a Metazoák 3 fő csoportjában eltérő. A Tömlősbelűek (Coelenterata) csoportjában szájnyílásként megmarad, az Ősszájúaknál (Protostomia) a blasztopórus kettéosztódik, egyik részéből száj, másik részéből végbélnyílás képződik. az Újszájúaknál (Deuterostomia) fejlődéstanilag csak az anális pólus származhat a blasztopórusból. A legtöbb újszájú csoportban azonban az eredeti blasztopórus teljesen eltűnik. Ezeknél az állatoknál mind a szájnyílás, mind a végbélnyílás az endodermális bélcső független nyílásaként az ektoderma betüremkedésével jön létre. Így a tápcsatorna orális (sztomodeum) és anális (proctodeum) nyílása minden deuterostomia csoportba tartozó állatcsoportban ektodermális borítású.

 5. Organogenezis: Az organogenezis során alakul ki az adott törzsre jellemző testforma. A gerinces állatok organogenezisével részletesen az Összehasonlító Fejlődéstan kurzus keretében foglalkozunk majd. Itt csak néhány alapfogalomra térünk ki, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a Szövettan gyakorlatokon, illetve az Állatszervezettan előadásokon elhangzó információk megértéséhez. A gerinces állatok testének három fő tengelye van: az anterior-poszterior tengely, ami a törzs hossztengelye, a dorzo-ventrális tengely, ami a törzs tranzverzális tengelye és a bal-jobb tengely, ami a gerinces állatok alapvázát jellemző, bilaterális szimmetriát biztosító tengely. A gerinces állatok három meghatározó struktúrája, amelyek az organogenezis kezdetén minden gerinces embrióban megjelennek, a korda dorzális, a garattasakok és a dorzális csőidegrendszer. A chorda dorzális vagy gerinchúr csak az embrionális korra jellemző struktúra, az embrió tengelyvázát alkotja, majd az embrionális kor végére eltűnik. A garattasakok, mint a garat falának páros kitüremkedései jelennek meg a gerinces embriókban. Megjelenésük sorrendjében anterior-poszterior irányban (1-6) számozzuk ezeket. A garattasakok sorsa nagyon változatosan alakul az egyes gerinces csoportokban. Az 1-2. garattasak származékai alakítják ki a gerinces állatok arckoponyájának alapvázát, míg a 3-6. garattasak halaknál a kopoltyúk, míg szárazföldi gerinceseknél a különböző nyaki szervek kialakításában játszanak meghatározó szerepet. Az idegrendszer helyét és üregeit meghatározza az, hogy a velőcső az embrió dorzális tengelyének teljes hosszában végighúzódó neuroektoderma csővé záródásával alakul ki. Miközben ez a három meghatározó struktúra kialakul, az embrió anterior-poszterior irányban megnyúlik, s egy három sejtrétegből álló hosszú csővé formálódik. A legkülső réteg az ektoderma, vagy embrionális bőr, a legbelső az endoderma, amiből az emésztőrendszert bélelő hámréteg képződik, s a kettő között helyezkedik el a mezoderma. A fejlődés következő lépésében a mezoderma horizontálisan tagolódik. A chorda dorzálishoz legközelebb eső, vagyis legdorzálisabb része lesz az epimer, legventrálisabb a hipomer, s közte egy szűk mezomer rész alakul ki. Az epimer horizontális tagolódása egyre kifejezettebbé válik, kialakulnak a szomiták. A szomiták tranzverzális tagolódásából létrejön a dermatoma, a miotoma és a szklerotoma, így a gerinces állatok alapfelépítésére jellemző szegmentáció egyre nyilvánvalóbbá válik. Eközben a hipomer az embrió mindkét oldalán kiterjedt lemezt hoz létre, majd a két lemez az embrió ventrális középvonalában találkozik. Közben az embrió két oldalán futó mezoderma lemez kettéválik, így létrejön két, mezodermális epitéliummal bélelt üreg. A két üreg a fejlődés egy későbbi szakaszában a ventrális középvonali találkozásnál fúzionál és kialakul az egységes másodlagos testüreg vagy cöloma. Az üreget bélelő lemez belső oldala a viszcerális, míg a külső része a parietális peritóneum vagy hashártya. A cöloma később tovább tagolódik, s így kialakulnak a felnőtt állatra jellemző testüregek, az abdominális és a torakális üreg, majd ez utóbbin belül elkülönül a perikardiális és pleurális üreg. Az emlősök hím egyedeiben az abdominális üregből még lefűződik a heréket körülvevő scrotális üreg is. A mezoderma mezomer részéből a kiválasztó és szaporító szervek fejlődnek. A vese a peritoneális üregen kívül, retroperitoneálisan helyezkedik el, hashártyaborítása nincs, míg a húgyvezetők és az ivarszervek körül a viszcerális peritóneum hajtogatódásával bonyolult hashártyakettőzetek alakulnak ki.

  Miközben a csíralemezek morfogenetikai változásokon mennek keresztül, s kialakítják a felnőtt állatra jellemző szervkezdeményeket a csíralemezek kezdetben egymással laza kapcsolatban lévő, folyamatosan osztódó embrionális sejtjei genetikai programjuknak megfelelően differenciálódnak és szövetekké szerveződnek. A neuronális indukciót követően az ektodermából elkülönül a neuroektoderma, amiből az idegszövet, illetve az idegrendszer fog differenciálódni, illetve a felületi ektoderma, amiből a kültakaró hámborítása, az epidermisz fog kifejlődni. A középső csíralemez, a mezoderma nagyon sok irányba differenciálódik. A szegmentált dorzális mezoderma sclerotóm részén a sejtek csontszövetté differenciálódnak, s kialakítják a felnőtt állat gerincoszlopát alkotó csigolyákat. A dermatóm részben a sejtek főleg fibroblasztokká differenciálódnak, s az e sejtek által termelt extracelluláris matrix komponensekkel együtt kialakítják a bőr kötőszövetes részét, a dermiszt. A miotóm területén a harántcsíkolt izomszövetre jellemző sokmagvú izomrostok alakulnak ki, amelyek a törzs izomzatát fogják kialakítani. Az intermedier mezodermából a kiválasztó- és szaporítószervek hámszövetei és kötőszövetes elemei, míg a peritóneum viszcerális lemezének sejtjeiből a viszcerális szervek simaizomzata, a hashártyákat borító hám, a mezotélium, vagy a vér- és nyirokereket borító hám, az endotélium fog differenciálódni. A bélcső az endoderma csővézáródásával alakul ki, így a bél lumenét borító hámszövet az endoderma sejtjeiből alakul ki. Természetesen endodermális hámok alkotják azokat a szerveket is, amelyek az embrionális fejlődés későbbi időszakában a bélcsőből alakulnak ki. Ilyenek a tüdő, a máj vagy a hasnyálmirigy. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a három csíralemez embrionális és felnőtt származékait.

  3/2. ábra A szomitafejlődés stádiumai gerinces embrióban. A mezoderma sejtek egy központi üreg körül rendeződnek (bal ábra). A szomiták ventrális és mediális falát alkotó sejtek elvesztik epitheliális rendezettségüket és a korda dorzális irányába vándorolnak (jobb ábra).

  1: velőbarázda, 2: korda dorzális, 3: ventrális szomitafal, 4: velőcső, 5: szklerotoma, 6: intraembrionális cölóma, 7: dorzális aorta

  3/3. ábra A gerinces embrió (bal oldal) és a kifejlett szervezet (jobb oldal) keresztmetszeti képe a vesék magasságában.

  1: epidermisz, 2: dermisz, 3: csigolya, 4: borda, 5: vázizom, 6: vese, 7: gonád, 8: bél nyálkahártya, 9: bél simaizomzata, 10: viszcerális peritoneum, 11: cölóma, 12: parietális peritoneum, 13: máj, 14: ventrális mezentérium

  15: velőcső, 16: epimer (szklerotoma, dermatoma, miotoma), 17: szomatikus ektoderma, 18: korda dorzális, 19: mezomer, 20: dorzális orta, 21: ivarszervtelep, 22: hipomer (szomatikus, viszcerális mezoderma), 23: archenteron, 24: szomatopleura, 25: szplanchnopleura

3.1. táblázat - A három csíralemez embrionális és felnőtt származékai

EmbrióFelnőtt
Ektoderma szomatikus ektodermaepidermisz
bőr függelékei
szaglószerv hámja
szemlencse
belső fül hámja
hipofízis elülső lebenye
dúclécbranhiális váz
perifériás idegrendszer sejtjei
mellékvesevelő
pigmentsejtek
velőcsőagy- és gerincvelő
agy- és gerincvelői idegek
retina, látóideg
hipofízis hátulsó lebenye
Endoderma arhenteron (primitív bél)bélcsatorna hámja
máj és hasnyálmirigy
légző szervrendszer hámja
endokrin mirigyek egy része
Mezoderma korda dorzálisredukált vagy hiányzik
epimer szomitákdermatomadermisz
szklerotomagerincoszlop
miotomavázizomzat
mezomerurogenitális rendszer
hipomerszomatikusparietális peritoneum
viszcerálisviszcerális peritoneum
mezentérium
szív, vérsejtek, erek
gonádok
viszcerális izmok
cölomatestüregek