2. fejezet - AZ ÁLLATI SEJT SZERVEZŐDÉSE

Tartalom

2.1. Sejtmembrán
Endoplazmatikus retikulum
2.2.1 Durva felszínű endoplazmatikus retikulum (DER)
2.2.2. Sima felszínű endoplazmatikus retikulum (SER)
2.3. Golgi apparátus
Mitokondrium
2.5. Lizoszómák és peroxiszómák
2.6. Citoszkeleton
2.6.1. Mikrotubulusok
2.6.2. Mikrofilamentumok
2.6.3. Intermedier filamentumok
2.7. Sejtmag
2.8. Centriólum
2.9. Számonkérés a 2. fejezetből
2.9.1. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? Röviden definiálja!
2.9.2. Tesztek

Az élővilágban a sejtes szerveződésnek két formája van, a prokarióta és az eukarióta szerveződés. A prokarióta sejtekben a maganyag és a citoplazma nincs elválasztva egymástól, míg az eukarióta sejtekben a maganyagot egy komplex nukleáris membrán választja el a citoplazmától. A sejtes evolúció során mindkét szerveződési forma sikeres volt, de amíg a prokarióta sejtek mindvégig megtartották egyszerű formájukat, az eukarióta sejtek bonyolult formákat hoztak létre. Az eukarióta sejtek evolúciójában fontos lépés volt a többsejtű szerveződési formák megjelenése, ami azután elvezetett a ma élő növények és állatok kialakulásához.

A többsejtű állatokban alapvetően két sejtpopuláció különíthető el, a szomatikus vagy testi sejtek, és a germinatív sejtek vagy ivarsejtek (gaméták). Az ivarsejtek az embrionális fejlődés korai szakaszában elkülönülnek az embrió testét felépítő szomatikus sejtektől. A szomatikus sejtek mitótikusan osztódnak, s az utódsejtek mindegyike a fajra jellemző diploid (2n) kromoszómakészlettel rendelkezik. Az ivarsejtek osztódása az ún. érési vagy meiótikus osztódás, melynek során az utódsejtek a fajra jellemző kromoszómakészletnek csak a felével rendelkeznek, vagyis haploidok (n).

A sejtosztódás (mitózis vagy meiózis) az eukarióta sejtek életének leglátványosabb szakasza. Kialakulnak a kromoszómák, melyek mozgása jól követhető az osztódások egyes szakaszaiban. Az osztódási fázisokat látszólag nyugalmi szakaszok követik, de ezekben a nyugalmi szakaszokban fontos molekuláris és funkcionális változások történnek a sejtekben. A sejt életében az osztódási és az ún. nyugalmi fázisok ciklikusan változnak. Az eukarióta sejtek ciklusa öt szakaszból, az M, G0, G1, S és G2 szakaszokból áll. Az egyes szakaszok hosszát, s így a sejt életfolyamatainak ciklikus változását az ún. ciklin-függő kinázok szabályozzák. Az egyes szöveteket felépítő sejtek életciklusa különböző hosszúságú. Általában azok a sejtek, amelyek a környezeti hatásoknak jobban kitett szövetek, pl. hámszövetek felépítésében vesznek részt rövidebb életciklussal rendelkeznek, ezért gyorsabban osztódnak. Azok a sejtek viszont, amelyek a szervezetben védettebb helyen vannak, mint pl. egyes kötőszöveti sejtek vagy az izomsejtek, hosszú életciklussal rendelkeznek, vagyis ritkábban osztódnak. Extrém esetben, amikor a szövetek, szervek egyensúlyi működésének alapfeltétele a sejtek állandósága, mint pl. az idegsejtek esetében, a sejtek egyáltalán nem osztódnak, akár egész életüket a ciklus G0 fázisában töltik. Különleges jelek, pl. növekedési faktorok hatására azonban ezek a sejtek is kimozdíthatók ebből az állapotból, s rábírhatók az osztódásra.

A szöveteket alkotó sejtek sejtciklus hosszától függően szoktunk beszélni ún. statikus sejtpopulációkról, ahol a sejtek már nem osztódnak. Ilyenek pl. az idegsejtek vagy a vázizomszövet sejtjei. Statikus sejtpopulációknak tekintjük a ritkán osztódó sejteket is, mint pl. a szívizomsejteket vagy a simaizomsejteket.

Stabil sejtpopulációkat alkotnak azok a sejtek, amelyeknek a mitótikus aktivitása alacsony, de bizonyos körülmények, pl. sérülések, regeneráció során ez felgyorsulhat. Ide tartoznak pl. a kötőszövetek rostképző sejtjei, mint pl. a fibroblasztok, oszteoblasztok és a különböző szerveket borító hámsejtek. A megújuló sejtpopulációk magas mitótikus aktivitással rendelkező sejteket tartalmaznak. Ilyenek pl. a vérsejtek, a többrétegű hámok alsó rétege vagy a bélcsatorna lumenét borító hám.

Az eukarióta sejtek két fő alkotórésze a citoplazma és a sejtmag. A citoplazmaorganellumok legnagyobb része membránnal körülvett struktúra, de vannak ún. nem-membrán citoplazmaorganellumok is. A membránorganellumok közé soroljuk a plazmamembránt, a durva felszínű (DER) és a sima felszínű (SER) endoplazmatikus retikulumot, a Golgi apparátust, a mitokondriumot, a lizoszomát, endoszomát és a peroxiszomát. A nem membránorganellumok közé soroljuk a mikrotubulusokat, mikrofilamentumokat, átmeneti vagy intermedier filamentumokat, a citoszkeletális organellumokat mint pl. a centriólumot és a riboszómákat.

2.1. Sejtmembrán

A plazmamembrán elsődleges feladata, hogy elkülönítse a sejt belső környezetét a külső környezettől. Emellett még számos sejtélettani funkcióban játszik meghatározó szerepet. A plazmamembrán teljes vastagsága általában 8-10 nm. Az állati sejtek legnagyobb részénél a plazmamembrán külső felszínén egy szénhidrát réteg, az ún. glikokalix található. A glikokalix cukormolekulái kovalens kötéssel kapcsolódnak a plazmamembrán fehérjéihez és lipidjeihez. A plazmamembrán szerveződését az ún. félfolyékony mozaik modell segítségével érthetjük meg. A plazmamembrán, s a biológiai membránok általában foszfolipidekből, koleszterinből és fehérjemolekulákból épülnek fel. A membránt felépítő lipidmolekulák két rétegben helyezkednek el úgy, hogy a zsírsavláncuk egymás felé néz. Ennek következtében a membrán belső része hidrofób, vagyis víztaszító. A plazmamembrán citoplazmatikus és extracelluláris felszínét a lipidmolekulák poláris, feji vége képezi. A membránfehérjék egy része, az ún. integráns membránfehérjék hidrofób részeikkel beágyazódnak a lipid kettősrétegbe, vagy sok esetben át is érik azt. A plazmamembrán extracelluláris felszínén a fehérjékhez és a lipidekhez szénhidrát molekulák kapcsolódnak, így azok glikoproteineket, illetve glikolipideket alkotnak.

A membránproteineket funkciójuk alapján hat csoportba szokták sorolni. A pumpák az ionok aktív transzportját irányítják. A csatornafehérjék elektromos vagy koncentrációgrádiens mentén biztosítják bizonyos ionok mozgását. A receptor proteinek specifikus kötőhelyeket biztosítanak az extracelluláris térben lévő anyagok (ligandok) számára. Receptorproteinek közvetítik pl. a különböző hormonok vagy antitestek hatását. A transzducer proteinek részt vesznek a receptor-ligand kötődésben, illetve a másodlagos hírvivő molekulák aktiválásában. Vannak membránhoz kötött enzimek, mint pl. egyes ATP-ázok. Ezen kívül a különböző struktúrfehérjék a sejteknek egy viszonylag állandó szerkezetet biztosítanak.

2/1. ábra Patkány vékonybeléről készült transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel . A felvételen a bélfal epitheliumát (lamina epithelialis) alkotó hámsejtek láthatók, az apikális felszínükön mikrovillusokkal (nyilak-sejtmembrán interdigitáció, Mv-mikrovillus) 4600x

2/2. ábra Patkány vékonybeléről készült transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel. A felvételen egy kapilláris endotélsejtjei láthatók transzportvezikulákkal. (Ec-endotelsejt, Lu-kapilláris lumene, piros nyíl-sejtkapcsolat, zöld nyilak-transzportvezikulák) 46000x

2/3. ábra Bélhámsejtek közötti adherens kapcsolatok (piros nyíl) transzmissziós elektronmikroszkópos képe. (M-mitokondrium, Mv-mikrovillus) 46000x